*תושבים נכבדים - מעביר לעיונכם את בקשת מבקרת הפנים של המועצה ...

מוטי קרמר מנכ"ל המושב • 20/6/2022 כניסות

*תושבים נכבדים - מעביר לעיונכם את בקשת מבקרת הפנים של המועצה עו"ד ליאת רותם

*הנדון: קול קורא להתנדבות לוועדת ביקורת לוועד המקומי ביישוב קידרון*

עבודת הביקורת בישוב מהווה בסיס חשוב לחיזוק האמון בין הקהילה לנבחריה ועובדיה.
ועדת הביקורת היא גוף האוסף מידע, בודק ומבצע הלכה למעשה את מלאכת הביקורת
הפנימית.

צו המועצות קובע כי המועצה האזורית תקבע ועדת ביקורת לוועד המקומי מבין תושבי הישוב שאינם חברי
הוועד ואשר יציעו מועמדות (סעיף 130א לצו המועצות).

ועדת הביקורת תכלול בין 5 – 3 חברים.

תנאי הסף:
א. המועמד אינו קרוב משפחה של חבר הועד המקומי.
ב. המועמד אינו עובד הועד המקומי, חבר מועצה או עובד מועצה, ואינו קרוב משפחה
של אחד מהם.
ג. המועמד כשיר לכהן כחבר ועד מקומי.
ד. למועמד אין חוב סופי בשל ארנונה לוועד המקומי כהגדרתו בס' 120(10 )לפקודת
העיריות (נוסח חדש )
(חוב סופי בעד שישה חודשים, שלא שולם ממועד התשלום האחרון של החוב ובמשך
תקופה העולה על שנה; לעניין זה, "חוב סופי" – חוב, שחלף לגביו המועד להגשת השגה,
ערר או ערעור, לפי העניין, ואם הוגשו ערעור או תובענה אחרת – לאחר מתן פסק דין חלוט
או החלטה סופית שאינה ניתנת לערעור עוד).
ה. לא מתקיים ניגוד עניינים המעלה חשש לתקינותה של עבודת הביקורת.
המעוניינים מתבקשים לשלוח קורות חיים עד ליום חמישי 14/7/2022
לדוא"ל: moti@kidron.org.il ולציין עבור ועדת ביקורת .


לתשומת ליבכם, החברים שיאושרו על ידי מליאת המועצה יקבלו הדרכה למילוי משימתם החשובה,
לצורך ביצוע עבודת ביקורת מועילה וראויה ביישוב.


*למען הסר ספק הפנייה מיועדת לנשים וגברים כאחד ומנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.,,
תודה על שיתוף הפעולה .
*מוטי קרמר מנכ"ל קדרון.*